O Spolku‎ > ‎

Rok 2015

O naší motivaci

O dotazníku v MŠ

Na podzim roku 2014 náš spolek oslovil rodiče dětí navštěvující Klatovské MŠ s dotazníkem. Celkem jsme obdrželi 167 vyplněných dotazníků.

90 % rodičů zajímá, či zajímá alespoň okrajově, alternativní školství v souvislosti s jejich dítětem.

60% rodin by umístilo své dítě do alternativní školy, pokud by byla v Klatovech dostupná.

Rámcový vzdělávací program (RVP) MŠMT z roku 2005 jasně vytyčuje priority ve vzdělávání na nižším stupni základních škol a akcentuje „poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka“. Dále také nabádá k „vzdělávání, které svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.

Hlavní proud vzdělávání, tedy standardní státní školství, se jistě snaží tuto koncepci naplňovat. Přesto, i po téměř deseti letech od platnosti RVP, roste poptávka po školách aplikujících pedagogické koncepce a výchovné postupy, které se odlišují od hlavního proudu vzdělávání. Tyto „alternativní" přístupy mnohdy pomáhají naplňovat cíle státem vytyčeného RVP lépe a přinášejí pozitiva pro žáky, rodiče i pedagogy. Mnohé inovativní koncepty jsou součástí akreditovaného systému vzdělávání v České republice. Mezi nejrozšířenější patří Waldorfské školství, Montessori pedagogika či vzdělávací koncept Začít spolu.

Hlavními rysy akreditovaných alternativních směrů vzdělávání jsou podle nás:
  • partnerský vztah učitele a dítěte,
  • intenzivní spolupráce rodičů se školou, a opačně,
  • otevřenost školy vůči rodičům,
  • aktivní a prožitkové učení,
  • propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí a potlačování klasického schématu oddělených předmětů.
Toto jsou principy, které jsou sympatické všem členům spolku Ratolest a které, věříme, je vhodné a možné ještě více začlenit do vzdělávání dětí na Klatovsku. Z našeho pohledu je vhodné s ohledem na situaci v našem regionu propagovat akreditovaný vzdělávací program Začít spolu, který už ve svém názvu nese partnerský přístup k výchově a výuce. Program, který již ve větších městech není vnímán jako alternativa“, a kde je již běžnou součástí nabídky základních škol, je z výše jmenovaných nejblíže současnému hlavnímu proudu vzdělávání. Také si lze dobře představit zavedení tohoto programu s ohledem na každoroční počty prvňáčků v Klatovech.

O situaci v Klatovech

Alternativní školy

V současnosti není na Klatovsku ani jedna základní škola naplňující systematicky jednu ze zmíněných ucelených koncepcí. (Situaci v ČR ilustruje mapa.)

Někteří pedagogové v našem městě úspěšně aplikují principy zahrnuté v programu Začít spolu ve své výuce. Bohužel se však nejedná o systémové zavedení tohoto programu a rodič se svojí ratolestí nemá žádnou jistotu, že na takového učitele „narazí“.  A pokud ano, není zajištěna kontinuita vzdělávacího přístupu. Pedagog může v průběhu prvního stupně onemocnět, přestoupit na jinou školu a nebo odejít na rodičovskou dovolenou.

Proto si myslíme, že je pro zavádění programu Začít spolu potřebné najít systémové řešení, které dá prostor jednotlivým pedagogům pro rozvoj školství v Klatovech a zároveň poskytne rodinám možnost volby. Takové řešení, které dokáže spojit a podpořit tomuto směru nakloněné ředitele škol, pedagogy i rodiče.